Úterý, 6 června, 2023
aktualne

Problémy starších rodinných domů a jejich dopad na naše zdraví – 3. část

V poslední části našeho článku si přečtěte více o problému starých domů, který ohrožuje na zdraví nejen samotné majitele domů, ale také široké okolí. Týká se znečištěného ovzduší.
Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje znečištění ovzduší jako největší environmentální riziko pro zdraví v Evropě. Znečištění ovzduší má v EU na svědomí v průměru přes 1 000 předčasných úmrtí denně. To je až desetkrát víc, než počet lidí, kteří zahynou při dopravních nehodách.

Jednou z příčin tohoto stavu je také vytápění domácností tuhými palivy. Pro starší rodinné domy jsou typické kotle s manuálním přikládáním, ve kterých lze spálit cokoliv. Právě lidský faktor v jejich případě ovlivňuje kvalitu spalování, což může vést k vyšším emisím v ovzduší.

Kvalita ovzduší se zhoršuje is nástupem chladného počasí. V částech Evropy, kde domácnosti na topení stále používají tuhá paliva, se během silnějších zim zvykne zvýšit objem emisí látek znečišťujících ovzduší. A to zejména suspendovaných částic. Suspendované částice dle velikosti rozdělujeme na PM10 (hrubé částice) a PM2,5 (jemné částice). Tvoří je tuhé a kapalné částice suspendované v ovzduší. Někdy se jim říká také prachové částice.

Patří sem široký okruh látek od mořské soli a pylu až po lidské karcinogeny jako benzo(a)pyren a černý uhlík. Hlavním zdrojem černého uhlíku, nebo jinak řečeno sazí, bývá doprava a vytápění v domácnostech.

WHO označila za látky nejvíce znečišťující ovzduší a poškozující naše zdraví, právě suspendované částice, oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozon. Podle jejího zjištění až devět z deseti lidí na celém světě dýchá nadměrně znečištěný vzduch.

Něco je ve vzduchu a možná za to může i váš kotel
Znečištěné ovzduší nemusíme vždy cítit ani vidět, dlouhodobé vdechování takového vzduchu však může vést k respiračním onemocněním jako chronický zánět průdušek či chronická obstrukční plicní nemoc. Jedinou cestou, jak se PM částice mohou dostávat do lidského organismu, je inhalace. Prachové částice mikro rozměrů pronikají až do plicních sklípků a kromě respiračních onemocnění jsou příčinou i kardiovaskulárních onemocnění.

Švýcarská studie před pár lety zjistila souvislost mezi vznikem metabolického syndromu a zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. Jeho příznakem je nadbytek tukové tkáně v oblasti pasu a na hrudi – tzv. centrální obezita.

Znečišťující látky v ovzduší zapříčiňují vyšší nemocnost, mohou vyvolat podráždění, ba dokonce působit toxicky až karcinogenně. Způsobují například i vrozené poruchy nervové soustavy, šedý zákal a zkracují délku života. Mezi ohrožené skupina patří děti a senioři, ale také astmatici, alergici a těhotné ženy.

Jak upozorňuje Institut environmentální politiky při ministerstvu životního prostředí, ročně u nás předčasně zemře téměř 1 600 lidí z důvodu nadměrně znečištěného ovzduší. Nulová úroveň znečištění, i když je spíše teoretickou hodnotou, by zachránila život dalším více než 4 tisíci lidem.

Staré kotle, které najdeme ve starších rodinných domech, mají obecně nízkou účinnost a jsou ekologicky neefektivní. Z hlediska úspor energie se vyplatí vyměnit starý kotel za nový. Jen pro představu, staré kotle na fosilní palivo mají účinnost přibližně 55%. U nového kotle na štěpku nebo peletky je 80 až 85 %. Výměna zdroje tepla na vytápění a jeho správné dimenzování tedy může přinést úsporu ve výši až 30 %.

Šetření životního prostředí i peněženky
Modernizace topného zařízení neznamená vyměnit starý kotel za nový téhož typu, ale vyměnit kotel na tuhé palivo (prohořívací nebo odhořívací) za zplyňovací či automatizovaný kotel.

Podle propočtů Slovenské agentury životního prostředí (SAŽP), modernizace kotle ve dvoupodlažním nepodsklepeném domě z 80. let (s topnou plochou 180 m2 a měrnou tepelnou ztrátou 25 W/m3) majitelům domu ušetří ročně 305 €. A to v případě, že vymění starý kotel za nový zplyňovací.

Zároveň se tím sníží množství škodlivin vypuštěných do ovzduší o více než 270 kg TOC ročně. TOC představuje celkový organický uhlík (organické znečišťující látky ve formě plynů a par) a vyjadřuje se jím emisní limit.

Kotel na tuhé palivo
Pro starší rodinné domy jsou typické kotle s manuálním přikládáním, ve kterých někteří lidé pálí téměř cokoli. | Zdroj: iStock
Pozitivní informací je,

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles